Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie, z siedzibą przy ul. Wąskiej 2, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Małgorzatą Kukfisz:

 •     listownie: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie, ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin,
 •     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •     telefonicznie: (62) 747 23 17, (62) 747 62 43.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. Realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych.
 2. Realizacji zadań przypisanych podmiotowi leczniczemu, w tym wykonywania badań laboratoryjnych.

a)  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, z poźń. zm),
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 151),
 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 143),
 5. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 122, z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030),
 7. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2134),
 8. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202),
 9. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149),
 10. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1201, z późń. zm.),
 12. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1314, z późn. zm.),
 13. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późń. zm.),
 14. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późń. zm.),
 15. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.),
 16. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późń. zm.),
 17. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.),
 18. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367),
 19. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013, poz. 848);
 20. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 r., poz. 459);
 21. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2013, poz. 160),
 22. rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001, Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

Art. 6 ust. 1 lit b oraz c, art. 9 ust. 2 lit b, lit. h oraz i rozporządzenia (UE) 2016/697

b)  związanych z prowadzeniem konkursów i wykorzystywaniem dostarczonych prac w celach promocyjnych dotyczących tematyki konkursu.

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (UE) 2016/697

c)  prowadzeni postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. b oraz lit. h rozporządzenia (UE) 2016/697

d)  archiwalnych, dane przetwarzane przez Administratora przechowywane są zgodnie z odpowiednimi symbolami obowiązującymi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie jednolitego rzeczowego wykazu akt, określającymi kategorię archiwalną, na podstawie przepisów prawa.

Art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia (UE) 2016/697

e)  związanych z zawarciem i realizacją umowy zlecenia na wykonanie badań.

W przypadku gdy uzyskane wyniki wskazywały na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo skażenia środowiska, powiadomiony zostanie właściwy organ państwowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b, lit c rozporządzenia (UE) 2016/697

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:

 1. inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych,
 2. inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania,
 3. dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia wykonania przez niego zadań (np. operatorzy pocztowi).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z obowiązującą w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt oraz przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz Rozporządzeniem, a także m.in. z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz archiwizacji.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, petentów, wnioskodawców jak i publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów oraz od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń