Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

ODDZIAŁ NADZORU

 • Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 37
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
  1)   opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowania projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  2)   opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie  zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
  3)   uzgadnianie warunków zabudowy w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  4)   kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
  5)   zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
  6)   uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  7)   wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 43
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży:
  1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-   wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2)   dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
       a)  ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
       b)  ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  3)   sprawowanie nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

  tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 32
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej:

  1)   kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
       a)  podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
       b)  obiektów i środków transportu publicznego,
       c)  obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
       d)  miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
       e)  obiektów usługowych;
  2)   nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
  3)   prowadzenie monitoringu parametrów grupy A i B dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
       a)  sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
       b)  kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
       c)  sporządzanie raportów i komunikatów,
       d)  prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
       e)  szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
       f)  prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
  4)   wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5)   nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
  6)   konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
  7)   opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
       a)  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
       b)  stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;
  8)   zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli;
  9)   koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności i żywienia;
  10)  wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  11)  wydawanie opinii podmiotom na wniosek w zakresie, o którym mowa w art. 207 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej;
  12)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;
  13)  prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  14)  prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 47
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:
  1)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
  2)   nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
  3)   nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
       a)  substancji chemicznych i ich mieszanin,
       b)  produktów biobójczych i substancji czynnych,
       c)  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
       d)  środków ochrony roślin,
       e)  substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
  4)   nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
       a)  występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
       b)  występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
       c)  stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
       d)  usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
       e)  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  5)   nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
  6)   udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  7)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  8)   współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  9)   prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
  10) prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 39, 49
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia:

  1)  realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  2)  przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  3)  ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
  4)  sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
  5)  udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
  6)  prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;
  7)  przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  8)  sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
  9)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
  10)  wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
  11)  wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
  12)  prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  13)  pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
  14)  podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;
  15)  prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii

  tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 40 lub 45
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii:
  1)   nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
  2)   sprawowanie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
  3)   nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
  4)   przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
  5)   przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
  6)   monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
  7)   prowadzenie magazynu szczepionek;
  8)   prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
  9)   sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu jarocińskiego, zwanego dalej „powiatem”;
  10)  sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
  11)  udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego;
  12)  sprawowanie nadzoru nad podmiotami leczniczymi w zakresie oceny przygotowania i realizacji procedur sanitarno-epidemiologicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !