Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

ODDZIAŁ NADZORU

 • Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 37
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
  1)   opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowania projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  2)   opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie  zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
  3)   wydawanie opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  4)   kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
  5)   zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
  6)   uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  7)   wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 34
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży:
  1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-   wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2)   dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
       a)  ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
       b)  ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  3)   sprawowanie nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

  tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 32
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej:
  1)   prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
       a)   podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
       b)   obiektów i środków transportu publicznego,
       c)   obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
       d)   miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
       e)   obiektów usługowych;
  2)   sprawowanie nadzoru sanitarnego nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
  3)   prowadzenie monitoringu parametrów grupy A i B dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
       a)   sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
       b)   kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
       c)   sporządzanie raportów i komunikatów,
       d)   prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
       e)   szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
       f)   prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
  4)   wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5)   sprawowanie nadzoru nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz nad jakością wody w tych obiektach;
  6)   konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
  7)   opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
       a)   jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do  kąpieli oraz w pływalniach;
       b)   stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;
  8)   zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli;
  9)   koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
  10)   wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno - higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  11)   nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;
  12)   prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  13)   prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 47
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:
  1)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
  2)   sprawowanie nadzoru nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
  3)   sprawowanie nadzoru nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
       a)   substancji chemicznych i ich mieszanin,
       b)   produktów biobójczych i substancji czynnych,
       c)   prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
       d)   środków ochrony roślin,
       e)   substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
  4)   sprawowanie nadzoru nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
       a)   występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
       b)   występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
       c)   stosowania leków cytostatycznych w podmiotach  wykonujących działalność leczniczą,
       d)   usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
       e)   klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  5)   sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
  6)   udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  7)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  8)   współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  9)   prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środka zastępczego lub nowych substancji psychoaktywnych.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

   tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 39
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
  1)   realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  2)   przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  3)   ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym  pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
  4)   sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
  5)   udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
  6)   prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
  7)   przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  8)   sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
  9)   nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;  
  10)  wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
  11)  wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających  w przetwarzaniu;
  12)  prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  13)  pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
  14)  podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
  15)  prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii

  tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 40 lub 45
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii:
  1)   nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
  2)   sprawowanie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
  3)   nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
  4)   przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
  5)   przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
  6)   monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
  7)   prowadzenie magazynu szczepionek;
  8)   prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
  9)   sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu jarocińskiego, zwanego dalej „powiatem”;
  10)  sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
  11)  udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego;
  12)  sprawowanie nadzoru nad podmiotami leczniczymi w zakresie oceny przygotowania i realizacji procedur sanitarno-epidemiologicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń