Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin infolinia: 22 25 00 115    
plenfrderu

ODDZIAŁ NADZORU

 • Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
  1)   opiniowanie i uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obejmujące uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opiniowania projektów dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  2)   opiniowanie w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obejmujące wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie  zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydanie opinii w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanie opinii przed wydaniem postanowienia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko;
  3)   uzgadnianie warunków zabudowy w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  4)   kontrola obiektów w trakcie ich realizacji w zakresie zgodności z wymogami higienicznymi i zdrowotnymi;
  5)   zajmowanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych;
  6)   uzgadnianie dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych oraz dla zmiany ich sposobu użytkowania, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
  7)   wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i realizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży:
  1)   nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-   wychowawczych, opiekuńczych, pieczy zastępczej, w szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
  2)   dokonywanie oceny higieny procesu nauczania:
       a)  ocena higieniczna rozkładu zajęć lekcyjnych,
       b)  ocena dostosowania mebli szkolnych do zasad ergonomii;
  3)   nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w pracowniach chemicznych i laboratoriach.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej:

  1)   kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, środków komunikacji publicznej oraz nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
       a)  podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
       b)  obiektów i środków transportu publicznego,
       c)  obiektów mogących negatywnie wpływać na zdrowie i życie ludzi,
       d)  miejsc turystyczno-wypoczynkowych,
       e)  obiektów usługowych;
  2)   nadzór sanitarny nad urządzeniami służącymi do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z poborem próbek wody według obowiązującej procedury poborowej;
  3)   prowadzenie monitoringu parametrów grupy A i B dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez:
       a)  sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
       b)  kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
       c)  sporządzanie raportów i komunikatów,
       d)  prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
       e)  szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
       f)  prowadzenie bazy danych Woda-Excel;
  4)   wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  5)   dokonywanie weryfikacji czy materiał lub wyrób stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na jakość wody;
  6)   nadzór nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach;
  7)   konsultacja projektów technologicznych urządzeń wodnych i preparatów do uzdatniania wody;
  8)   opracowywanie informacji i ocen dotyczących:
       a)  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz w pływalniach,
       b)  stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu;
  9)   zatwierdzanie systemu jakości badań laboratoriów zewnętrznych, badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobranej z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, na podstawie oceny dokumentacji i wyników kontroli;
  10)   koordynowanie nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zagadnień: higieny komunalnej, epidemiologii, higieny pracy, higieny żywności i żywienia;
  11)  wydawanie opinii sanitarnych podmiotom na wniosek w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych i technicznych pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12)  wydawanie opinii podmiotom na wniosek w zakresie, o którym mowa w art. 207 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  13)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących postępowania ze zwłokami, w tym prowadzenie postępowania w sprawie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków;
  14)  prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 oraz w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  15)  prowadzenie i aktualizacja systemu monitoringu jakości wody w kąpieliskach, w tym internetowego serwisu kąpieliskowego.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:
  1)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
  2)   nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
  3)   nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
       a)  substancji chemicznych i ich mieszanin,
       b)  produktów biobójczych i substancji czynnych,
       c)  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
       d)  środków ochrony roślin,
       e)  substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
  4)   nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
       a)  występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
       b)  występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
       c)  stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
       d)  usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
       e)  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  5)   nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
  6)   udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
  7)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
  8)   współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
  9)   prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
  10) prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia:

  1)  realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  2)  przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  3)  ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285);
  4)  sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
  5)  udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
  6)  prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;
  7)  przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  8)  sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
  9)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
  10)  wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
  11)  wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
  12)  prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  13)  pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
  14)  podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;
  15)  prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

 • Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Epidemiologii:
  1)   nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, inwazyjnych, zatruć oraz chorób niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
  2)   sprawowanie nadzoru nad zgłaszalnością chorób zakaźnych i zakażeń;
  3)   nadzorowanie zagadnień związanych z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych;
  4)   przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz opracowywanie ognisk epidemicznych w przypadku rozpoznania, zgłoszenia zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu tych chorób lub uzyskania dodatniego wyniku badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
  5)   przeprowadzanie czynności przeciwepidemicznych mających charakter konsultacji przy opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych;
  6)   monitorowanie realizacji obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych i dystrybucji preparatów szczepionkowych oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu szczepień ochronnych;
  7)   prowadzenie magazynu szczepionek;
  8)   prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwepidemicznych;
  9)   sporządzanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu sanitarnego powiatu jarocińskiego, zwanego dalej „powiatem”;
  10)  sporządzanie raportów i meldunków o zakażeniach, zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia oraz prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
  11)  udział w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego;
  12)  sprawowanie nadzoru nad podmiotami leczniczymi w zakresie oceny przygotowania i realizacji procedur sanitarno-epidemiologicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania