Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Ocena letniego wypoczynku w 2019r. na terenie powiatu jarocińskiego

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w roku 2019 na terenie powiatu jarocińskiego

          W trakcie ferii letnich na terenie powiatu jarocińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  zarejestrowano 75 turnusów  różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, półkolonie).
Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzali w tym okresie kontrole wypoczynku w trakcie jego trwania, oceniając m. in.:

  • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
  • stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
  • warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
  • postępowanie z odpadami, stan otoczenia placówki wypoczynku, zapewnienie opieki medycznej.

          Formy wyjazdowe wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie) zorganizowano w 32  przypadkach w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (schroniska), 10 turnusów wypoczynku urządzono w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (budynki szkolne).
W bazie wypoczynku zarejestrowane były również 33 turnusy wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie), dla których bazą były obiekty szkolne, przedszkolne, świetlice osiedlowe, kluby sportowe, ośrodki kultury oraz pomieszczenia należące do spółki Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie.

          W trakcie trwania akcji letniego wypoczynku skontrolowano 40 turnusów wypoczynku, na których ogółem wypoczywało 1720 uczestników (formy wyjazdowe – 989 uczestników, formy w miejscu zamieszkania – 731 uczestników).
W skontrolowanym okresie na podległym terenie nie odnotowano turnusów tzw. „dzikich”, wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.

          Wszystkie skontrolowane turnusy zapewniały odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, nie odnotowano w obiektach wypoczynku braku ciepłej bieżącej wody, limit miejsc w obiektach nie został przekroczony, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały zachowane, w prawidłowy sposób zapewniono uczestnikom opiekę medyczną. Nie zanotowano przypadków zatruć pokarmowych. Żywienie uczestników wypoczynku prowadzone było zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi. Zapewniono również prawidłowe warunki do realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.

          Spośród uczestników wypoczywających w okresie letnich wakacji 3 osoby uległy  urazom, takim jak stłuczenie brody, skręcenie kostki, pękniecie palca dłoni. Innych przypadków zdarzeń zdrowotnych w skontrolowanych turnusach nie stwierdzono.
Wszystkie obiekty, w których zorganizowane były formy wyjazdowe wypoczynku zostały skontrolowane od  1 do kilku razy w ciągu sezonu.

Każdy wypoczynek skontrolowano w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Prowadzono również akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach i w lesie. Podczas spotkań  z uczestnikami letniego wypoczynku omawiano również zasady racjonalnego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej oraz profilaktyki chorób odkleszczowych i biernego palenia tytoniu.

W trakcie przeprowadzanych kontroli turnusów wypoczynkowych nie stwierdzono uchybień, nie nałożono mandatów karnych, nie wydano decyzji administracyjnych.
Akcja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku na terenie powiatu jarocińskiego przebiegła prawidłowo i bezpiecznie.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń