Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Ocena letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018

wypoczynekOcena warunków higieniczno-sanitarnych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
w roku 2018 na terenie powiatu jarocińskiego


          W trakcie ferii letnich na terenie powiatu jarocińskiego w elektronicznej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,  zarejestrowano 72 turnusy  różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, półkolonie).
Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzali w tym okresie kontrole wypoczynku w trakcie jego trwania, oceniając m. in.:


•    stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
•    stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
•    warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
•    postępowanie z odpadami,
•    stan otoczenia placówki wypoczynku,
•    zapewnienie opieki medycznej.
Formy wyjazdowe wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie) zorganizowano w 29  przypadkach w obiektach hotelowych lub innych obiektach świadczących usługi hotelarskie (schroniska), 9 turnusów wypoczynku urządzono w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku (budynki szkolne).
W bazie wypoczynku zarejestrowane były również 34 turnusy wypoczynku w miejscu zamieszkania (półkolonie), dla których bazą były obiekty szkolne, przedszkolne, świetlice osiedlowe, kluby sportowe, ośrodki kultury oraz pomieszczenia należące do spółki Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie.  
W trakcie trwania akcji letniego wypoczynku skontrolowano 40 turnusów wypoczynku, na których ogółem wypoczywało 1690 uczestników (formy wyjazdowe – 1010 uczestników, formy w miejscu zamieszkania – 680 uczestników).
W skontrolowanym okresie na podległym terenie nie odnotowano turnusów tzw. „dzikich”, wszystkie skontrolowane turnusy zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.

Wszystkie skontrolowane turnusy zapewniały odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne, nie odnotowano w obiektach wypoczynku braku ciepłej bieżącej wody, limit miejsc w obiektach nie został przekroczony, standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały zachowane, w prawidłowy sposób zapewniono uczestnikom opiekę medyczną. Nie zanotowano przypadków zatruć pokarmowych. Żywienie uczestników wypoczynku prowadzone było zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi. Zapewniono również prawidłowe warunki do realizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Spośród uczestników wypoczywających w okresie letnich wakacji 2 osoby uległy  urazom, takim jak skręcenie stawu skokowego i śródstopia lewego oraz stłuczenie i skręcenie stawu łokciowego lewego.  Innych przypadków zdarzeń zdrowotnych w skontrolowanych turnusach nie stwierdzono.
Wszystkie obiekty, w których zorganizowane były formy wyjazdowe wypoczynku zostały skontrolowane od  1 do kilku razy w ciągu sezonu.
Każdy wypoczynek skontrolowano  w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Prowadzono również akcję informacyjno-edukacyjną połączoną z rozdawnictwem ulotek o tematyce „Patent na Bezpieczne Wakacje”; dla uczestników 4 turnusów wypoczynkowych przeprowadzono w tym zakresie zajęcia edukacyjne, omawiano zasady bezpiecznego spędzania wakacji oraz w jaki sposób należy chronić się przed kleszczami. Każdy uczestnik spotkania otrzymał  materiały edukacyjne związane z profilaktyką chorób odkleszczowych.
W trakcie przeprowadzanych kontroli turnusów wypoczynkowych nie stwierdzono uchybień, nie nałożono mandatów karnych, nie wydano decyzji administracyjnych.
Akcja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku na terenie powiatu jarocińskiego  przebiegła prawidłowo i bezpiecznie.

 

 

J.K.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń