Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

O Nas

KIEROWNICTWO POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROCINIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
dr n. o zdr. Beata Oleśków

Główna Księgowa
Halina Szlachciak

Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Jacek Moś

p.o. Kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
mgr Arleta Ciechelska-Rybarczyk

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej
mgr Mirosław Nowak


Informacje o nas

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu jarocińskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego.

W strukturach PSSE w Jarocinie funkcjonuje także Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”;
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Poprzez wdrożenie założeń norm, stanowiących zbiór ogólnych kryteriów związanych z bieżącą pracą, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

 • Polityki Jakości,
 • Deklaracja Kierownictwa,
 • Księgi Jakości,
 • Księga Systemu Zarządzania,
 • Procedury ogólne Systemu Zarządzania,
 • Pocedury Systemu Zarządzania,
 • Procedury badawcze,
 • Procedury techniczne,
 • Instrukcje badawcze,
 • Instrukcje robocze Systemu Zarządzania.

Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity zewnętrzne i wewnętrzne.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Jarocinie pełnią:

 • Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości,
 • Kierownik do Spraw Jakości.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !