Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin infolinia: 22 25 00 115    
plenfrderu

ZASADY OBSŁUGI OSÓB UPRAWNIONYCH W KONTAKTACH Z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ W JAROCINIE

             W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824)
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie (PSSE w Jarocinie) obsługa osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zorganizowana jest zgodnie z w/w ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami:

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z PSSE w Jarocinie.

2. Prawo, o którym mowa w pkt. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt. 1, PSSE w Jarocinie nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z PSSE w Jarocinie.

5. W PSSE w Jarocinie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

8. PSSE w Jarocinie zapewnia możliwość korzystania przez  osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień (pkt. 1-4 stosuje się odpowiednio).

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika PSSE w Jarocinie, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do PSSE, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

12. Zgłoszenie powinno zawierać informacje zawarte w formularzu - pobierz.

Zgłoszenia można dokonać:

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 12, PSSE w Jarocinie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

14. PSSE w Jarocinie, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

15. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

16. Przepisu pkt 15 nie stosuje się w przypadku gdy: zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób, osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

17. PSSE w Jarocinie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania