Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

ZASADY OBSŁUGI OSÓB UPRAWNIONYCH W KONTAKTACH Z POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNĄ W JAROCINIE

             W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824)
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie (PSSE w Jarocinie) obsługa osób uprawnionych, tj. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zorganizowana jest zgodnie z w/w ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami:

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z PSSE w Jarocinie.

2. Prawo, o którym mowa w pkt. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 742).

3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt. 1, PSSE w Jarocinie nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z PSSE w Jarocinie.

5. W PSSE w Jarocinie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

8. PSSE w Jarocinie zapewnia możliwość korzystania przez  osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień (pkt. 1-4 stosuje się odpowiednio).

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika PSSE w Jarocinie, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).

11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do PSSE, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

12. Zgłoszenie powinno zawierać informacje zawarte w formularzu - pobierz.

Zgłoszenia można dokonać:

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 12, PSSE w Jarocinie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

14. PSSE w Jarocinie, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

15. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.

16. Przepisu pkt 15 nie stosuje się w przypadku gdy: zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób, osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

17. PSSE w Jarocinie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !