Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 39, 49
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia:

1)  realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
2)  przygotowywanie projektów decyzji w sprawie opłat za wykonane czynności zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
3)  ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek, interpretacja wyników i wydawanie orzeczeń;
4)  sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
5)  udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
6)  prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych;
7)  przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
8)  sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
9)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
10)  wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
11)  wystawianie świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
12)  prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
13)  pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
14)  podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;
15)  prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń