Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Zadziwiającym jest fakt, że większość społeczeństwa doskonale wie, że palenie jest szkodliwe, a mimo to 39% mężczyzn i 23% kobiet nadal codziennie pali papierosy.
Niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym. Dlatego tak ważne jest przekazanie jej informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska.
Dzieci, młodzież, kadrę pedagogiczną szkół, a także rodziców i opiekunów zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą programową:

 • Nowelizacja ustawy z dnia 9 listopada 1995

  paragraf wsse

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów (art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"), przesyłamy zaprojektowany przez Główny Inspektorat Sanitarny nowy wzór znaku zakazu palenia.

  Od 8 września obowiązują nowe przepisy w związku ze zmianą Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najważniejsze dotyczą papierosów elektronicznych które traktowane są jak wyroby tytoniowe. Ustawa wprowadza zakaz udostępniania i sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników z płynem osobom poniżej 18 lat. W przypadku wątpliwości co do wieku, sprzedawca będzie mógł zażądać dokumentu potwierdzającego wiek. Nie będzie też można kupić e-papierosów i pojemników zapasowych w automatach.

  Ustawa wprowadza również ograniczenia co do miejsc palenia, tak jak wy przypadku wyrobów tytoniowych zakaz obowiązuje w miejscach publicznych czyli między innymi na przystankach, w placówkach medycznych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Wprowadzono również zakaz sprzedaży na odległość (np. przez internet) wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełniania.

  Osobom, które nie będą stosowały się do zakazu palenia w miejscach publicznych grozi grzywna w wysokości do 500 zł.

   

   

  pdfNowy znak "ZAKAZ PALENIA"

 • Bieg po zdrowie

  bieg po zdrowie

            "Bieg po zdrowie" to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2016/2017 i objęła do 20% szkół podstawowych w Polsce.
  To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.
  Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

  Główne cele programu:
     - opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
     - pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
     - zwiękęszanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
  Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
  Będziemy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

  Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
     - dyskutować,
     - wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
     - przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
     - liczyć koszty palenia papierosów,
     - pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
     - tworzyć komiks z bohaterami programu.

  Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
  Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:
     - podręcznik dla nauczyciela;
     - zeszyt ćwiczeń dla ucznia;
     - plakaty;
     - ulotkę informacyjną dla rodziców;
     - filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

  Przygotowany został cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu.
  Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola.
  W cyklu pt. "Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?" udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz - psycholog z Centrum Busola.
  Przygotowano również film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. "Bieg po zdrowie"

  Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube! Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  Informacje o nowościach będą pojawiać się na facebooku GIS-u oraz WSSE w Poznaniu.

  Koordynator powiatowy programu – Magdalena Mróz, Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin

 • Czyste Powietrze Wokół Nas

            W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

  Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej,
  • podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego,
  • podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji,
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

  Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

  Tytuły zajęć:

     - Wycieczka,
     - Co i dlaczego dymi?
     - Jak się czuję kiedy dymi papieros?
    
  - Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
    
  - Jak unikać dymu papierosowego?

  Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:
  Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.

  W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:

     - wycieczka,
     - narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
    
  -„burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
    
  - ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
    
  - drama – zabawa w kwiatki,
    
  - piosenka – postać smoka Dinka,
    
  - zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
    
  - znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”

  Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.
  Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.
  W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały (do pobrania):
  broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, kolorowankę dla dzieci.

  PODSUMOWANIE PROGRAMU - pobierz
  w latach 2012 - 2018 na terenie woj. wielkopolskiego

  Koordynator powiatowy programu – Magdalena Mróz, Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin
    


Uczniów V klas szkół podstawowych już od 16 lat zapraszamy do udziały w konkursie "Palić ? nie palić. Oto jest pytanie".
Natomiast uczniów szkół gimnazjalnych zapraszamy do udziału w projekcie "Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra tytoń".

Ponadto organizujemy akcje skierowane do ogółu społeczeństwa: Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Wszystkie te działania wpisują się w realizację Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014 - 2018.


Finał konkursu „Palić nie palić – oto jest pytanie?” z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu”.

 

          Konkurs skierowany był  do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. W roku szkolnym 2017/18 odbyła się XVIII edycja konkursu. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu gry planszowej, która propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Konkurs był 4-etapowy (etap klasowy, szkolny, powiatowy, wojewódzki),
we wszystkich etapach konkursu  udział wzięło 5.700 uczniów  z  270 szkół  ( 22 % ) szkół podstawowych  woj. wielkopolskiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 33 prace.

Komisja konkursowa - zgodnie  z regulaminem -  przyznała 3 nagrody
i 3 wyróżnienia:

Nagrody otrzymali:

 • I miejsce   -  Marcel Ruda - Szkoła Podstawowa w Szczurach /PSSE Ostrów Wlkp./.   
 • II miejsce  -  Kacper Różewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie /PSSE Gniezno/.
 • III miejsce -  Julia Kańduła - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niepruszewie  /PSSE Poznań/.

Wyróżnienia:

 • Julia Idczak - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni / PSSE Września/.
 • Hanna Hoffa - Szkoła Podstawowa w Nochowie /PSSE Śrem/.
 • Martyna Jankowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Pile /PSSE Piła/.

          Finał wojewódzki konkursu odbył się 29 maja 2018r. w Poznaniu, w Multikinie ul. Królowej Jadwigi 51. Do udziału w finale zaproszono laureatów etapów powiatowych konkursu wraz z nauczycielami i opiekunami, przedstawicieli Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego.  

Podczas finału przekazano laureatom nagrody i wyróżnienia.

Po części oficjalnej i wręczeniu  nagród uczestnicy zaproszeni zostali do obejrzenia  filmu  pt. ”Han Solo: Gwiezdne wojny - historie”.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń